WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A DekorÁlom Bt. – továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele
útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási
kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében
adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: DekorÁlom Bt.
SZÉKHELY: 2023 Dunabogdány, Táncsics Mihály út 23.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 06 052577
ADÓSZÁM: 21983900-2-13
E-MAIL: info@dekoralom.hu
WEBOLDAL: dekoralom.hu

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

(1) A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében
megbízott külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia,
vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes
adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett
magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat
hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi.
(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül
hozzájárulásnak.
(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed.
(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési
célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően
adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja
szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás
visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg,
így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati
lehetőségekről.
(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítése.

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik –
vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve
hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget,
figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.
Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő
kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor
az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének
időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre
az adott célból kerülhet sor.
(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével
szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek
közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Vállalkozás:
Az érintettnek joga van:
a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek
megtörténtéről,
d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek
megtörténtéről,
e) az adathordozhatósághoz,
f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére
hivatkozással kezelik.
g) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az
alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-
1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
j) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
k) Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás

Tájékoztatáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha
van ilyen;
g) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá
a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a
Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló
módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy
az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen
lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d. az érintett személyes adatok kategóriái;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli
címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a
személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy
annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges
következő kiegészítő információkat:
a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a. az érintett már rendelkezik az információkkal;
b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89.
cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével
végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében
említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az
adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk
nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
(hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)
tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján
(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás)
tiltakozik az adatkezelés ellen;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk
(3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján;
d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett
hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez)
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog
1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást
is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása
érdekében van szükség.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással
járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet
9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének
a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti e rendeletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www:
http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
eljáró közhatalmi szerve.

Korlátozások
(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései
tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben
tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez
szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a. nemzetbiztonság;
b. honvédelem;
c. közbiztonság;
d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás
lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek
megelőzését;
e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései,
különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi
érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a
népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi
feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási
tevékenység;
i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j. polgári jogi követelések érvényesítése.
(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b. a személyes adatok kategóriáira,
c. a bevezetett korlátozások hatályára,
d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás
megakadályozását célzó garanciákra,
e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak
meghatározására,
f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe
véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról,
kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
i.
Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az
(1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
nem valósul meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.
(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben
említett feltételek valamelyikének teljesülését.

VI. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési
tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja
meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és
intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok
helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az
adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.
(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat
számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt
terheli.
(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak
a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop,
mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által
titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,
ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné
teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen
elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul
vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek
megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell
tenni.
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes
felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat
is.
(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:
a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok
kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E
nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében
foglalt követelményeknek való megfelelést.

VI. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot
meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg
azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű
tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére
irányuló magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása
érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas
információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása,
amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás”
szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó
tájékoztatást követően.
(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy,
aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és
hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.
(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési
jelszó.
(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás
szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről,
eseményekről.
(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése
végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a
weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció
esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának
üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás
esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.
(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes
adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek
láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött
postai levélben történik.

Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása,
amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a
Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti
jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét
képező adatlap kitöltése útján.
(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára
kezelje.
(4) Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok,
ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.
(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat,
marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.
(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése
érintett általi visszavonásáig.

VII. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI
TEVÉKENYSÉG
(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók –
személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A
személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses
kapcsolatot létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati,
könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

VIII. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL
(1) Vállalkozásunk az ügyféltérben/tulajdonát képező területen, az ahhoz tartozó egységekben
elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert (kamerarendszer) üzemeltet. A megfigyelt, jelen
táblával jelzett területre (helyiségbe) való belépése esetén az elektronikus megfigyelőrendszer
az érintett képmását és cselekvését rögzíteni fogja.
(2) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása Vállalkozásunk
figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása
kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak
minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre
bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben ön a hozzájárulását megadni nem kívánja, a
figyelemfelhívó táblával megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjen be.
(3) A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme,
az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése,
észlelése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek
körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség
számára nyilvános magánterületének a védelme. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem
rögzít.
(4) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Vállalkozás
figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása
kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak
minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre
bemegy, illetve ott tartózkodik.
(5) Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok)
tárolásának helye Vállalkozásunk székhelye, a felvételek tárolásának időtartama az
elkészítéstől számított 3 munkanap.
(6) A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb
személyes adatok.
(7) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Vállalkozás vezetője, a
kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések
felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

IX. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel
összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet. (2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra,
hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok
érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
(3) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési
intézkedéseket a Vállalkozás adatvédelmi szabályzata rögzíti.
(5) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési
megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

X. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között
az adatkezelő határozza meg.
(2) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre
vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások
jogszerűségéért a Vállalkozás felel.
(4) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
(5) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást
nem ad.
(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem
bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti
tevékenységben érdekelt.

Dunabogdány, 2018.01.01.